Przejdź do treści

Nota prawna

Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem pl.saint-gobain-building-glass.com (zwanej dalej "Serwisem").

  1. Wydawca Serwisu

Wydawcą Serwisu jest spółka Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII

Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 92278, z kapitałem zakładowym 335.075.400,00 PLN, NIP: 9281005205, REGON: 970434546 (zwana dalej "Spółką").

Celem Serwisu jest dostarczenie informacji o ofercie Building Glass Polska

Określenie „Building Glass Polska”  odnosi się do grupy podmiotów w skład której wchodzą Saint-Gobain Sp. z o.o. oraz Saint-Gobain Innovative Materials Sp. z o.o..

 

  1. Odpowiedzialność

Niniejsza Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby treści przedstawione w niniejszym Serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu.

Spółka nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym Serwisie. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

 

  1. Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, tekstowych, układu strony oraz innych

elementów są zastrzeżone i stanowią własność Spółki lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do całości jak i części treści Serwisu, w tym baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z informacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania,

modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części, poza przypadkami określonymi stosownymi przepisami prawa.

 

  1. Znaki towarowe

Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 poz. 1410 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

 

  1. Odesłania

Bez pisemnej wcześniejszej zgody Spółki zakazane jest zamieszczanie przez podmioty trzecie następujących odwołań:

  • do Serwisu;
  • do jakiegokolwiek adresu WWW. umieszczonego w Serwisie;
  • do jakiegokolwiek dokumentu umieszczonego w Serwisie.

 

  1. Pliki cookies

W związku z prowadzeniem Serwisu, Spółka zbiera i przetwarza dostarczane przez pliki cookies informacje dotyczące wykorzystania Serwisu przez jego użytkowników. Powyższe dane Spółka przetwarza w celach technicznych i statystycznych, przede wszystkim przy monitorowaniu ruchu w Serwisie i oglądalności Serwisu.

Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie przez Spółkę informacji dostarczonych przez pliki cookies proszony jest o odpowiednie skonfigurowanie swojego komputera.

 

  1. Przetwarzane dane

Wszelkie dane osobowe przesłane do Spółki za pośrednictwem Serwisu uznaje się za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności

w wypadku podania przez któregokolwiek z użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą na potrzeby obsługi konkretnego zgłoszenia / kontaktu, w tym w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu informacyjnego lub handlowego.

Administratorem danych osobowych użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Saint- Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Szklanych Domów 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 92278, z kapitałem zakładowym 335.075.400,00 PLN, NIP: 9281005205, REGON: 970434546.Użytkownik ma prawo

wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania a także usunięcia swoich danych ze zbioru danych. Poprawa lub usuniecie danych osobowych następuje na pisemny wniosek użytkownika.